Det finns många företag som har stor erfarenhet av att utföra slyröjning nära väg. När du letar efter ett företag som erbjuder slyröjning nära väg ska du alltid välja ett företag med stor erfarenhet och kompetens inom slyröjning och som jobbar för många olika uppdragsgivare. Det är viktigt att personalen har adekvat utbildning och kan hantera både röjsåg och motorsåg. Det är speciellt att arbeta med slyröjning i angränsning till vägar och tunnelbanenät och man ska vara mycket noga med säkerheten så att ingen olycka inträffar. Man ska alltid noga gå igenom uppdraget så att både du som uppdragsgivare och entreprenören är överens om vad som behöver göras. 

Varför utförs slyröjning nära väg? 

Det är viktigt att både klippa gräs och röja sly intill olika trafikleder och vägar. Det finns ett detaljerat regelverk för hur man ska utföra markarbete och slyröjning nära väg. Om man inte tar bort sly och annat som växer nära vägar så kan många olika problem uppstå. Om gräset till exempel växer för högt så kan vattnet inte rinna av vägen och det blir stora problem med vattensamlingar. Det är aldrig bra med stora vattensamlingar på vägbanor eftersom det innebär risker för bilister som kan ha svårt att bromsa in eller råka ut för vattenplaning. Därför är det så viktigt att man kontinuerligt håller efter vegetation och gör slyröjning nära väg. 

Preventiv slyröjning nära väg

Det är viktigt att slyröjningen nära väg utförs kontinuerligt och inte bara när slyet har växt sig väldigt långt. Om det blir för mycket sly i vägkanten kan det innebära att bilisterna får försämrad sikt. Man bör alltid jobba på ett sådant sätt att man begränsar framtida problem med sly och annan vegetation som växer nära väg. Ett bra sätt att jobba preventivt när man utför slyröjning nära väg är att begränsa rotskott och att på hösten röja all vegetation som växer i vägkanten. 

Fakta om slyröjning nära väg 

Utmed våra vägbanor förekommer ofta en rik vegetation med många olika växter. Många av våra vägkanter är mycket artrika och presenterar en biologisk mångfald. När man jobbar med slyröjning nära väg är det därför viktigt att att man jobbar på samma sätt som när när man sköter om gamla ängs- och hagmarker. Det är så klart fortfarande viktigt att man tar bort siktskymmande växtlighet. När man utför slyröjning nära väg så bör man göra det på sensommaren och alltid samla upp de växtrester som man har röjt.